Doelstelling

unitaire ministerie van Sport naar de Gewestregeringen en de gewest bevoegdheden overgeheveld. Onder de leidingen van deze Gewestelijke regeringen en regionale ministers van Sport worden sindsdien de departementen van SPORT beheerd in Vlaanderen door het BLOSO, in Wallonië door het ADEPS. De VLAAMSE FEDERATIE HONDENSPORT (opgericht op 28 mei 1998) heeft hiermede rekening gehouden om haar voornaamste doelstelling te verwezenlijken te weten:

De ACTIEVE HONDENSPORT in Vlaanderen, beoefend en gepromoot in en door de bij V.F.H. aangesloten federaties en clubs als een VOLWAARDIGE SPORTTAK door de VLAAMSE OVERHEID te doen erkennen. Vanaf 1 januari 2001 werd dit objectief bereikt en is V.F.H. vzw door BLOSO en de VLAAMSE GEMEENSCHAP officieel als SPORTFEDERATIE erkend. Door de inzet van het “jonge” V.F.H. werd voor het eerst in de honderdjarige geschiedenis van de hondenbeweging de HONDENSPORT in ons land door de overheid officieel als SPORTTAK erkend. Om aan de verplichtingen van deze erkenning te voldoen moet onze federatie wel haar werkterrein beperken tot Vlaanderen en Brussel-Hoofdstad en aan tal van andere verplichtingen die opgenomen zijn in het Vlaamse Sportdecreet.

De actieve hondensport te promoten en ten dienste te brengen van al de hondensportliefhebbers en aan vaste, niet willekeurige regels te verbinden.

Een kader te scheppen waarin de hondensport kan bedreven worden door de gewone liefhebber zonder onderscheid van het al dan niet bezitten van stambomen.

Het vormen van de nodige omkadering die de diverse takken van de hondensport kan leiden, beoordelen en stimuleren.
De V.F.H. heeft zelf geen enkele kynologische doelstelling noch voorkeur en beoefent geen kynologische activiteiten. V.F.H. is dus een loutere hondensport federatie en geen kynologische vereniging.